Retningslinjer for international.au.dk

International.au.dk er Aarhus Universitets internationale hjemmeside, som har til formål at tiltrække internationale studerende, ph.d.-studerende og forskere til AU.

Er du redaktør på international.au.dk, kan du her finde en række nyttige informationer, der kan hjælpe dig med at varetage denne opgave.


1. Strategi for international.au.dk

Der er truffet en række strategiske beslutninger for international.au.dk, som det er vigtigt, at du som redaktør kender til.

Primære målgrupper

 • Kommende internationale studerende
 • Kommende internationale ph.d.-studerende
 • Kommende internationale forskere

Indhold og menustruktur er optimeret til at understøtte disse gruppers behov og deres brugerrejser.

Vision

1. Det skal være let og inuitivt at navigere rundt på international.au.dk for de internationale målgrupper.
2. Det skal være nemt og hurtigt for de internationale målgrupper at finde de informationer på international.au.dk, de er kommet efter.
3. International.au.dk skal optræde dynamisk, relevant og interessant for de internationale målgrupper.

Koncept

Målgrupperne for international.au.dk gennemgår en brugerrejse, der kan inddeles i 5 faser: Search, application, before arrival, on arrival og start. Formålet med international.au.dk er at understøtte de 4 første faser for brugerne. Den 5. fase dækkes ind af AU's interne platforme.

Indholdsstrategi

International.au.dk består af en forside og 5 overordnede menupunkter: Education, Research, Life in Denmark, Collaboration og About AU.

Education: Dette menupunkt skal understøtte kommende internationale studerende. Fokus skal ligge på præsentationen af vores uddannelsestilbud, mulighederne for at få information og vejledning i forhold til valg af uddannelsestilbud, samt beskrivelse af ansøgningsprocessen.

Research: Dette menupunkt skal understøtte kommende internationale forskere og ph.d.-studerende. Fokus skal ligge på en præsentation af AU’s institutter, forskningscentre og -faciliteter, mulighederne for at få en ph.d.- eller forskerstilling samt ansøgningsprocesserne for disse målgrupper.

Life in Denmark: Dette menupunkt skal handle om alle de 'ikke-akademiske’ ting, dvs. om, hvordan det er at leve og bo i Aarhus og Danmark, samt hvordan man planlægger afrejsen og ankomsten hertil. Meget indhold er fælles for alle målgrupper og bør derfor være samlet et sted, men der vil også være målgruppespecifikt indhold.

Collaboration:  Dette menupunkt skal give internationale interessenter eller engelsksprogede interessenter i danske virksomheder en let og overskuelig indgang til samarbejde med AU med fokus på overblik og hurtig adgang til relevante medarbejdere, der kan hjælpe interessenterne på vej.

About AU: Dette menupunkt skal præsentere hard core facts om AU og profilere universitetet i en international kontekst. Fokus skal ligge på markedsføringsinformation som AU’s placering i rankings samt AU’s strategi, nøgletal, organisation og kontaktoplysninger. Indholdet handler om alt det, der er generelt for universitetet.

Se også oversigten over strategien for international.au.dk

2. Indholdsansvar for international.au.dk

International.au.dk består af en forside og 5 overordnede menupunkter: Education, Research, Life in Denmark, Collaboration og About AU.  For at skabe klarhed omkring, hvem der har ansvaret for hvad, er der udpeget indholdsansvarlige for forsiden og menupunkterne. 

Menupunkt/side Indholdsansvarlig enhed Indholdsansvarlig Kontakt-oplysninger
Forside- fokusfelt Kommunikation og Presse,
Universitetsledelsens Stab
Sarah Gram sarg@au.dk
Forside - nyheder Kommunikation og Presse,
Universitetsledelsens Stab
Jakob Rom Johansen jrj@au.dk
Education Vejledning og Studieinformation,
AU Uddannelse
Søren Winther swi@au.dk
Research Talentudviklingsenheden,
AU Forskning og Eksterne Relationer
Anne P. Langer apl@au.dk
Life in Denmark International Uddannelse,
AU Uddannelse
Sarah Gram sarg@au.dk
Collaboration Erhverv og Innovation - Erhvervsstab Lonni Klitgaard lokl@au.dk
About AU Kommunikation og Presse,
Universitetsledelsens Stab
Jakob Rom Johansen jrj@au.dk

Rollen som indholdsansvarlig indebærer det overordnede ansvar for, at indholdet vedligeholdes og udvikles, og at det lever op til strategien for international.au.dk.   

Rollen som indholdsansvarlig varetages af den enhed, som er den primære indholdsleverandør til det pågældende menupunkt. Da menupunkterne tager udgangspunkt i et brugerperspektiv og ikke AU’s organisation, vil et menupunkt typisk have indhold, som har sit afsæt i flere dele af AU’s organisation. Det hører derfor også med til den indholdsansvarliges opgaver, at alle relevante parter i organisationen bliver inddraget i arbejdet.

Vedligeholdelse af delsektioner i et menupunkt kan uddelegeres til andre enheder efter aftale med den indholdsansvarlige. Dog er den indholdsansvarlige overordnet ansvarlig for, at alle sider har en indholdsredaktør.

De indholdsansvarlige indgår som medlemmer i redaktionsgruppen, se punkt 4 om governanceorganisering.

3. Indholdsredaktørens opgaver

At være indholdsredaktør betyder, at du opdaterer en eller flere sider på international.au.dk. Som indholdsredaktør er der en række opgaver, som du er ansvarlig for:

 • Sikre at indholdet på dine sider lever op til strategien for international.au.dk
 • Sikre at indhold, herunder links og andre funktioner, er opdateret
 • Kvalificere det faglige indhold gennem dialog med relevante kolleger
 • Slette indhold, der ikke er aktuelt længere

Der er en række værktøjer, som kan hjælpe dig med at løse opgaverne. Siteimprove kan hjælpe dig med at overvåge kvaliteten af dine sider, fx om der er brudte links mm.

Har du brug for hjælp til en redaktionel opgave, kan du få råd og vejledning fra den indholdsansvarlige for det menupunkt, som din side ligger under, se punkt 2 om indholdsansvar for international.au.dk.

Det anbefales endvidere, at den indholdsansvarlige og indholdsredaktørerne for et menupunkt med et passende interval holder redaktionsmøder, hvor man kan drøfte opdaterings- og udviklingsopgaver samt blive orienteret om tiltag fra den fælles redaktionsgruppe eller redaktionsrådet, se punkt 4 om governanceorganisering.

4. Governanceorganisering

Der er udarbejdet en governancemodel for international.au.dk, som beskriver, hvem der er ansvarlig for at træffe beslutninger, der vedrører international.au.dk.

Det overordnede formål med governancemodellen er at sikre, at:

 • Der er entydighed omkring, hvem der har ansvaret for de forskellige sider.
 • Der er den fornødne beslutningskompetence til at kunne agere hurtigt.
 • Der afsættes de fornødne ressourcer til udvikling og vedligeholdelse.
 • Der sikres sammenhæng i indholdet på tværs af den internationale hjemmeside i overensstemmelse med det overordnede koncept for hjemmeside.
 • Brugernes behov er i centrum. Et ansvar på alle niveauer af modellen indebærer således, at man ikke repræsenterer og varetager sin egen organisatoriske enheds interesse, men tager udgangspunkt i det overordnede brugerbehov.
   

Overordnet ansvar

Hvem: Vicedirektørerne for AU Uddannelse og AU Forskning og Eksterne Relationer
Frekvens: Inddrages efter behov
Opgaver: Sætte den overordnede strategiske retning for hjemmesiden og sikre finansiering til større projekter.

Taktisk ansvar: Redaktionsrådet

Hvem: Funktionschefer fra relevante enheder på AU samt 1-2 internationale forskere
Frekvens: 2 årlige møder
Opgaver: Sætte mål for arbejdet, træffe større beslutninger om udvikling og ændringer og afsætte ressourcer til drift og udvikling.

Dagligt ansvar: Redaktionsgruppen

Hvem: Repræsentanter fra relevante enheder på AU
Frekvens: 6 årlige møder
Opgaver: Kvalificere indhold i samarbejde med relevante interessenter, lave handleplaner, opsætte principper og guidelines for indhold, måle om igangsatte tiltag har den ønskede effekt og sikre optimering af indhold.