Overordnede regler for AU websider

Indhold på hjemmesider med tilknytning til Aarhus Universitet skal overholde følgende regler:

  1. Alle informationer, på hjemmesider med tilknytning til Aarhus universitet, skal overholde danske og internationale love, herunder ophavsretsloven (f.eks. i forhold til gengivelse af tekster og fotos samt anvendelse af programmer) og straffeloven (injurier, ærekrænkelse, opfordring til lovovertrædelser, racisme m.v.).
  2. Der må ikke drives kommerciel virksomhed eller annonceres for kommerciel virksomhed via universitetets web-servere, med mindre virksomheden har direkte tilknytning til universitetet og dets aktiviteter.
  3. universitetets navn, segl, logo og design må kun anvendes i forbindelse med informationer, der har direkte tilknytning til universitetets virksomhed og universitetets segl, logo og design må ikke modificeres eller anvendes delvist.

Universitetet forbeholder sig ret til at standse enhver produktion af hjemmesider med tilknytning til Aarhus Universitet, der efter universitetets vurdering kan være skadelig for universitetets omdømme og virksomhed, herunder brug, der medfører unødig stor belastning af universitetets netværk.

Ved overtrædelse af regler

Som udgangspunkt vil overtrædelser af reglerne medføre at den, der har brudt reglerne, straks pålægges at fjerne de pågældende sider fra hjemmesiden.

Hvis indholdsejeren (jf. nedenstående) finder, at det af hensyn til overtrædelsens grovhed eller universitetets anseelse er nødvendigt uden varsel at fjerne informationer, der strider mod lovgivningen eller universitetets regler, kan den ansvarlige umiddelbart foranstalte dette.

Anvendelse af nettet i strid med reglerne kan endvidere medføre følgende sanktioner:

  • Midlertidig eller permanent fratagelse af retten til at redigere hjemmesiden.
  • Brug af almindelige disciplinærregler for studerende (med bortvisning som alvorligste sanktion).
  • Brug af almindelige tjenstlige sanktioner for ansatte (med afskedigelse som alvorligste sanktion).

Midlertidig eller permanent fratagelse af retten til at redigere hjemmesider besluttes på ledelsens vegne af indholdsejeren. De almindelige disciplinærsanktioner udøves af universitetets ledelse i overensstemmelse med de almindelige regler.

Det eventuelle strafansvar og erstatningsansvar for ulovlig brug af universitetets hjemmeside påhviler den enkelte indholdsproducent. Ansvaret kan for eksempel aktualiseres ved en politianmeldelse indgivet af universitetet eller den krænkede.