TYPO3 UPDATE

Den 23. februar 2023 (nyhedsmail nr. 26 - og den sidste TYPO3 UPDATE)

AU TYPO3 erstatter TYPO3 UPDATE

På Nat og Tech har vi formidlet information omkring TYPO3 via ”TYPO3 UPDATE” nyhedsmailen. Alle fem fakulteter og Brugeroplevelser i AU IT er nu gået sammen om at formidle fælles information omkring TYPO3. Du modtog derfor ”AU TYPO3” nyhedsbrevet 1. februar 2023, og AU TYPO3 erstatter TYPO3 UPDATE. Fremtidige AU TYPO3 nyhedsbreve bliver sendt til alle registrerede redaktører i TYPO3, da der vil være informationer i nyhedsbrevet, der er vigtige for at kunne vedligeholde hjemmesiden. Alle fem fakulteters webkoordinatorer og Brugeroplevelser byder ind med indhold. Nyhedsbrevet vil fremover blive udsendt fast i starten af hver måned og i de tilfælde, hvor der er vigtige driftsinformationer.

Netværket af superbrugere på Nat og Tech

Vi vil fortsat benytte distributionslisten #Nat-Tech WEB, som består af lokale superbrugere m.fl. på institutter og centre. Vi vil bruge listen i de tilfælde, hvor informationen kun gælder Nat og Tech redaktører.

TYPO3 support på Nat og Tech

Nyhedsmailen ”TYPO3 UPDATE” udgår som sagt, men websupporten er uændret. Din lokale support finder du som altid på siden Nat-Tech Websupport. Hvis du ikke har en kollega, som kan hjælpe dig, så skriver du til Nat-Tech.kommunikation.web@au.dk. Hvis problemet er akut, så ring mig op på Teams eller telefon.

Oplæring af nye webredaktører

Oplæring af nye redaktører foregår lokalt hos en erfaren kollega – og ved hjælp af de fælles online tilbud vi har i TYPO3 og Siteimprove. AU’s TYPO3 videoer ligger på siden Introduktion til TYPO3, mens Siteimprove har deres tilbud liggende på siden MAX30 webinarer. Desuden bliver der løbende annonceret webinarer og kurser på siden Velkommen til TYPO3.

Ønsker til TYPO3

Har du og din afdeling et behov eller ønske til funktionalitet i TYPO3, så beskriv det i en mail til Nat-Tech.kommunikation.web@au.dk. Efter afklaring og formulering af behov bliver ønsket diskuteret og prioriteret i Webkoordinationsudvalget (de fem fakulteter og Brugeroplevelser i IT). Ressourcerne til udvikling er begrænsede, så der er ingen garanti for, at et ønske kan imødekommes.

Om TYPO3 UPDATE

Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af Nat eller Techs hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt din lokale TYPO3 support og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Du kan på siden TYPO3 UPDATE finde tidligere udgaver. TYPO3 UPDATE erstattes nu af ”AU TYPO3” nyhedsbrevet.


Den 1. september 2022 (nyhedsmail nr. 25)

Nyt online læringsforløb i TYPO3

Hvis du har en ny kollega, som skal i gang med TYPO3, eller du selv trænger til en genopfriskning, så kig de nye videoerne igennem. De varer hver 4-5 minutter. Du finder videoer om blandt andet sider og sideegenskaber, indholdselementer, teksteditoren, fillisten og billeder. Alt sammen i version 10, og flere kommer til. Link dertil ligger på forsiden af typo3.au.dk, eller du kan gå direkte til Introduktion til TYPO3.

Resume af forårets brugerundersøgelse

I foråret gennemførte Brugeroplevelser i IT sammen med de fem fakulteter en brugerundersøgelse blandt alle TYPO3 redaktører. Samlet set deltog 348 redaktører ud af 1130 mulige. Det gav en svarprocent på 31. Fra Nat og Tech deltog 91 redaktører. Det svarer til knap halvdelen af alle redaktører, som var aktive i 2021. En stor tak til jer for at bruge tid på at deltage og jeres rigtig gode kommentarer!

Resume af data nedenfor er for de 91 Nat-Tech redaktører. Det er kun et udpluk. Hvis du vil vide mere, så spørg endelig.

 1. Hvor stor en del af din tid bruger du på webarbejde?
  60 % af redaktørerne bruger mindre end 10 % af deres arbejdstid på web. En lidt anden opdeling: 84 % bruger mindre end 25 % af deres tid på web, dvs. 16 procent bruger mere end 25 % af deres tid på web.
 2. Har du den nødvendige tid til at løse dine opgaver?
  56 % har altid eller for det meste den nødvendige tid til webopgaverne, mens 44 % af og til eller aldrig har den nødvendige tid.
 3. Hvad synes du om dine opgaver?
  54 % er glade for deres webopgaver. 38 % svarer, at webopgaverne er en nødvendig del af deres arbejde. 8 % ville helst være fri for webopgaver.
 4. Hvor tilfreds er du generelt med mulighederne for TYPO3 support?
  De tre spørgsmål om support (generelt/ventetid/kvalitet) lander alle på fire stjerner ud af fem. Ikke dårligt, men der er plads til forbedring!
 5. Hvordan har du lært at bruge TYPO3?
  Svarene fordeler sig næsten ligeligt mellem sidemandsoplæring, vejledningerne, kurser og selvlært. Sidemandsoplæring vurderes til at give det bedste udbytte.
 6. Foretrækker du mange lokale redaktører i din enhed, én enkelt ansvarlig i din enhed, eller at web ligger uden for din enhed hos en, som varetager opgaverne på højeste niveau?
  61 % ønsker lokal forankring af web med mange redaktører. 24 % ønsker lokal forankring, men med minimum to ansvarlige. 15 % ønsker, at web udarbejdes af en specialist uden for enheden. 


Hvad har vi lært af brugerundersøgelsen?

 1. Vi har en stor gruppe redaktører, som kun bruger en lille del af deres tid på web, men samtidig er kompetente og glade for de mindre opgaver, de har.
 2. Vi har en lille gruppe redaktører, som bruger en stor del af deres tid på web. De er dedikerede, har stor erfaring og varetager derfor også mere komplicerede opgaver.
 3. De lokale redaktører skaber nærhed og sikrer lokalt kendskab og sprogbrug. Det fremgår af kommentarerne, at det optimale ville være to lokale redaktører i enheden (ikke én for at undgå sårbarhed), som bruger meget tid på web og dermed opnår stor og bred erfaring.

Vi vender tilbage til, hvilke tiltag resultatet af undersøgelsen kan give anledning til.


Den 14. marts 2022 (nyhedsmail nr. 24)

(In English below)

Kære Nat og Tech webredaktører,

Vi arbejder alle i TYPO3 version 10 nu, så det er blevet tid til en udgave af TYPO3 UPDATE! Vi har samlet nogle tips og links til nyttige vejledninger. Pluk det, som er relevant for dig.

Fem tips og relevante links

 1. På siden Ændringer i version 10 finder du en video med introduktion til TYPO3 version 10 inkl. tidskoder. Siden indeholder en liste over ændringer i TYPO3 i version 10.
 2. Når du arbejder i Siteimprove, så benyt Chrome browseren. Det er en anbefaling fra Brugeroplevelser/AU IT. Chrome er Siteimproves referencebrowser, og de kan derfor ikke sikre, at modulerne virker andre steder end der.<
 3. Hvis du har Behavior Maps i Siteimprove, som du ikke længere bruger, så slet dem. AU har en pulje på 500 Behavior Maps. Vi er meget tæt på grænsen, hvilket betyder, at din kollega måske ikke kan oprette et.
 4. Hvis du som redaktør har adgang til brugermodulerne Sideansvarlig og Udskift ansvarlig, så hold meget gerne listen af redaktører opdateret. Slet redaktører, som er rejst eller af anden grund ikke længere bruger TYPO3. Men husk at tjekke, om den afgående redaktør står som kontakt på websider. Hvis det er tilfældet, skal vedkommende skiftes ud med en aktiv redaktør (eller en mail til en funktionspostkasse), før du sletter den afgående redaktør. Se vejledningen Slet brugere. Bemærk, redaktører, som ikke har været logget på en rolle i TYPO3 siden 1. december 2021, blev deaktiveret 4. februar på grund af sikkerhedshensyn foranlediget af AU IT.
 5. For jer, som er nyhedsredaktører, anbefaler vi at dykke ned i vejledningen Designguide for nyheder.

Nat-Tech websupport

På den side, hvor du logger ind til TYPO3 og Siteimprove, finder du et link til Nat-Tech websupporten. I menuen kan du se, hvem der er din lokale support, eller du kan skrive til Nat-Tech.kommunikation.web@au.dk. Derudover er der link til ”De fem indholdsstrategiske principper”. Kig den igennem og bliv mindet om de gode vaner for arbejdet med hjemmesider.

(In English)

Dear all web editors at Natural Sciences and Technical Sciences,

We all work in TYPO3 version 10 now, so it's time for a release of TYPO3 UPDATE! We have put together some tips and links to helpful guides. Please pick what’s relevant to you.

Five tips and relevant links

 1. On the page Ændringer i version 10 you find a video with an introduction to TYPO3 version 10 incl. timestamps. The page also contains a list of changes in TYPO3 in version 10.
 2. When working in Siteimprove, use the Chrome browser. This is a recommendation from AU IT (Brugeroplevelser). Chrome is Siteimprove's reference browser, so they cannot promise that the modules work in other browsers.
 3. If you have Behavior Maps in Siteimprove that you no longer use, please delete them. AU has a pool of 500 Behavior Maps. We are very close to the limit, which means your colleague may not be able to create a Behavior Map.
 4. If you have access to the user modules Page Responsible and Replace Responsible, please keep the list of editors up to date. Delete editors who have left or for some other reason no longer use TYPO3. But remember to check if the inactive editor is a contact on web pages. If so, replace the editor with an active editor (or an email to a Shared mailbox) before deleting the inactive editor. See the guide Slet brugere. Note, editors who have not been logged in to a role in TYPO3 since 1 December 2021, were disabled on February 4 due to security concerns initiated by AU IT.
 5. For those of you who are news editors, please check out new features in the Designguide for nyheder.

Nat-Tech web support

On the page where you log in to TYPO3 and Siteimprove, you will find a link to the Nat-Tech web support. In the menu you can see who your local support is, or you can write to Nat-Tech.kommunikation.web@au.dk. In addition, there is a link to "The five content strategic principles" (in Danish). Dive into it and be reminded of the good habits of working with websites.

Om TYPO3 UPDATE

Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af Nat eller Techs hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt din lokale TYPO3 support og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere en Nat eller Tech hjemmeside, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. TYPO3 UPDATE bliver kun sendt ud til redaktører, som har været aktive i 2021-22. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​


Den 12. maj 2021 (nyhedsmail nr. 23)

Kære alle TYPO3 redaktører på Nat og Tech,

Information om opgradering af TYPO3

AU IT går snart i gang med de første opgraderinger af TYPO3 fra version 6.2 til 10. Planen ses nedenfor. De fleste af Nat-Techs hjemmesider vil blive opgraderet efter sommerferien. Varsel og information sendes ud før hver opgradering, læs mere nedenfor.

Varsel til redaktører før opgradering

ALLE redaktører på de pågældende installationer listet nedenfor vil blive informeret 4 uger før udrulningen er programsat. Vi gør opmærksom på, at hver udrulning er afhængig af udrulningen ugen før, så derfor kan der komme forskydninger i planen. Men har man først modtaget information 4 uger før, så vil man også ugentligt blive opdateret, hvis der skulle være ændringer i planen. I kan altså være sikre på, at I ikke bliver ”overrasket” over en pludselig opgradering og de konsekvenser, det måtte have for jer den uge det står på, da vi altid vil sende mail ud 4 uger før som første ”varsel”. Det er beskrevet nedenfor, hvordan du finder din hjemmesides installationsnummer.

Plan for opgradering efter sommerferien (opdateret 7. juli 2021)

 • Uge 33 - i36
 • Uge 34- i28
 • Uge 35 - Pause
 • Uge 36 - i32
 • Uge 37 - i35

Derefter følger installationerne i følgende rækkefølge; vi sætter ikke uger på endnu. Redaktørerne på de enkelte installationer vil fortsat modtage besked 4 uger før opgraderingen starter.

 • i31
 • i33
 • i40
 • i30
 • i29
 • i34
 • i42
 • i43
 • Nye medier

Sådan finder du installationsnummeret for din hjemmeside

I bunden af din hjemmeside skal du flytte musen henover nederste højre hjørne. Så ser du informationen som vist i dette eksempel: i40 (installation 40).


Den 10. december 2020 (nyhedsmail nr. 22)

Kære alle webredaktører på Nat og Tech!

Siteimprove adventskalender

Julemåneden er allerede godt i gang, men det er ikke for sent at følge med i årets adventskalender, som indeholder tips og tricks  til Siteimprove: Analytics, søgemaskineoptimering, læsbarhed og meget mere. Tilmeld dig eller følg med på Siteimprove adventskalender. Siteimprove er AU’s governanceværktøj, som leverer døde links og stavefejl på din webside foruden webstatistik, brugeranalyser og meget mere. Skriv til Nat-Tech.kommunikation.web@au.dk, hvis du vil have adgang.

Powermail vs. E-mail-formular

Som forberedelse til opgraderingen af TYPO3 til version 10 i foråret 2021 har vi lagt E-mail-formularer om til Powermail. Med andre ord, vi må ikke længere oprette simple E-mail Formularer (markeret med rødt nedenfor), for de vil forsvinde under opgraderingen. Vi skal benytte Powermail (markeret med grønt).

Brug ikke E-mail-formularen

Brug Powermail i stedet for E-mail-formular

Powermail og GDPR

Hvis du opretter en ny Powermail, så husk at skrive til Nat-Tech.kommunikation.web@au.dk og bed os sørge for, at formulardata ikke gemmes i TYPO3 backend. Så indsætter vi en lille kode på siden for at undgå dette. Husk også at slette de e-mails, du modtager fra formularen, når oplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de er fremsendt. Se to eksempler på samtykkeerklæringer i Powermails:

 1. https://cs.au.dk/business-collaboration/stud-col/cs-project-bank/ (lige over Godkend)
 2. https://tech.medarbejdere.au.dk/forskerstoette/omtale-i-forbindelse-med-navnenyt/omtale-af-bevilling/ (lige over Send)

Lister med studerende, alumner og andre eksterne (GDPR)

Der kan være mange gode grunde til at liste studerende, alumner og andre eksterne. Vi gør det fx i portrætter, nyheder og i lister med projekter, specialer mv. Men vi må kun udstille eller liste studerende, alumner og andre eksterne, hvis de faktisk har sagt OK til det. Derfor, skjul elementer i TYPO3 backend, hvor I lister eller beskriver studerende, alumner og andre eksterne, indtil I har indhentet samtykke. Samtykket skal være en bekræftelse på, at vedkommende er indforstået med at optræde på den pågældende hjemmeside. Lovkravene er beskrevet i detaljer via genvejen au.dk/gdpr, hvor I kan læse meget mere. Følgende link henviser direkte til information om Lister med ansatte, studerende mm. Her er det konkrete klip:

 Vi må kun liste ikke-ansatte, hvis vi har samtykke.

Om TYPO3 UPDATE

Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af Nat eller Techs hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt din lokale TYPO3 support og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere en Nat eller Tech hjemmeside, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​

 

Mvh. Marianne


Den 2. oktober 2020 (nyhedsmail nr. 21)

Kære webredaktører på Nat og Tech,

OBS. Hvis der er tilladelse fra deltagerne bliver webinaret optaget og lagt i TYPO3 vejledningerne.

Tirsdag den 6. oktober kl. 9.30-12.30 afholder Brugeroplevelser, AU IT,  et grundlæggende introduktionskursus til TYPO3. Kurset vil fokusere på grundlæggende funktioner i TYPO3 og vil ikke kræve forudgående kendskab til TYPO3. Har du en ny kollega, som skal arbejde med TYPO3, eller har du selv brug for lidt brush-up, så deltag via linket til Teams nedenfor. På kurset vil de blandt andet komme ind på følgende emner:

 • Oprettelse af sider
 • Links og referencer
 • Billeder
 • Filer
 • SEO
 • Webtilgængelighed

 Kurset bliver afholdt som online webinar, så der er ingen øvre grænse for antal deltagere, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

 • Se et mere udførligt program for kurset
 • Deltag i kurset i Teams via dette link

 Jeg er ked af den sene udmelding, men jeg blev først selv gjort opmærksom på webinaret i går.

 Om TYPO3 UPDATE

Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af Nat eller Techs hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt din lokale TYPO3 support og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere en Nat eller Tech hjemmeside, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​

Mvh. Marianne


Den 28. august 2020 (nyhedsmail nr. 20)

Kære alle webredaktører ved Nat og Tech,

Webtilgængelighed

AU IT har skrevet en vejledning om webtilgængelighed og tilbyder desuden et webinar. Det handler om de ting, vi skal huske, når vi arbejder i TYPO3, så alle brugere kan tilgå vores sider.

Vejledningen om webtilgængelighed ligger her: https://typo3.au.dk/vejledninger/best_practice/webtilgaengelighed/

Deltag i et af de to webinarer. Tilmelding er ikke nødvendig, men husk at tilføje webinar og aktuelt link i din kalender:

Program for webinaret:

 1. Generel introduktion til webtilgængelighedsloven med særligt fokus på de redaktionelle retningslinjer, du som webredaktør skal kende til.
 2. Introduktion til Siteimproves tilgængelighedsværktøj. Med Siteimprove Accessibility modul kan du lette arbejdet med at gøre dit eksisterende indhold tilgængeligt efter lovens retningslinjer. Vi vil give en demo og du får gode råd til, hvordan du får mest ud af Siteimprove
 3. Q&A - mulighed for at stille spørgsmål om tilgængelighed på AU

Siteimprove

Hvis du ønsker adgang til Siteimprove for lige præcis de sider, som du sidder med i TYPO3, så gør følgende i præcis den angivne rækkefølge:

 1. Klik først på den blå knap ”Login til Siteimprove” på siden https://typo3.au.dk/velkommen/. Du skal ikke tage dig af, at der (måske) står, at du har adgang til hele au.dk.
 2. Skriv nu til Nat og Techs fællessupport på Nat-Tech.kommunikation.web@au.dk med link til den gren eller side, som du er webredaktør for. Så får du adgang til Siteimproves lister over døde links, stavefejl, webstatistik osv. for dine sider. 

Opgradering af TYPO3

I løbet af 2020-21 opgraderer AU IT TYPO3 fra version 6.2 til 10. Nat og Tech er denne gang ikke en del af pilotprojektet. Det er et meget stort projekt blandt andet på grund af de specielle plugins, som er udviklet til AU’s  TYPO3. Opgraderingen rammer tidligst Nat og Tech i begyndelsen af 2021. Allerede nu arbejder en gruppe under BSS med at opdatere de mest benyttede vejledninger til TYPO3 10. I vil høre mere i løbet af efteråret.

Nat og Tech TYPO3 support

Hvis du har brug for hjælp til TYPO3, så kontakter du som altid din lokale TYPO3 support, som du finder på siden Find din lokale TYPO3 support på Nat og Tech. (Hvis du sidder på en enhed, som ikke har en lokal TYPO3 support, så skriver du til Nat-Tech.kommunikation.web@au.dk.)

Om TYPO3 UPDATE

Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af Nat eller Techs hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt din lokale TYPO3 support og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere en Nat eller Tech hjemmeside, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​

Vi ses online 1. eller 3. september :)

Mvh. Marianne


Den 4. juni 2020 (nyhedsmail nr. 19)

Kære webredaktører på Natural Sciences og Technical Sciences!

Tilbud om miniworkshops

I foråret måtte vi aflyse de planlagte workshops. Som erstatning tilbyder vi nu miniworkshops, hvor I kan kommer to ad gangen (maks.) og sammen med én af os fokusere på et udvalgt emne. Det kan være planlægning af webomlægning eller oprydning på et domæne eller dele af et domæne, oprydning i brugermodulet, anvendelse af Seismonauts indholdsstrategiske principper, sidemandsoplæring i TYPO3 eller Siteimprove osv. I melder jer selv til ved at kontakte undertegnede og på forhånd tjekke mulighederne i Outlook. Alternativt kan vi også mødes via Teams. For at få det størst mulige udbytte via Teams, vil vi også begrænse os til minimøder (maks. tre i alt), så vi kan have en fornuftig dialog.

Siden sidst

Delingen af Science and Technology i to nye fakulteter har fyldt meget hos nogle webredaktører. Andre har mest mærket det gennem oprydning ved hjælp af politikker i Siteimprove, hvor navne og links skulle opdateres. Delingen har alt i alt betydet oprettelse af otte nye domæner og langsom udfasning af tre. Nat-Tech Kommunikation tog i efteråret 2019 fat på opbygning af de to nye eksterne hjemmesider for Natural Sciences og Technical Sciences. Derefter fulgte arbejdet med nye medarbejderportaler for Natural Sciences og Technical Sciences. Samtidigt er Institut for Bioscience blevet delt i Institut for Biologi og Institut for Bioscience, hvilket blandt andet har involveret en ny ekstern hjemmeside og en ny medarbejderportal. Senest er to nye ph.d.-portaler kommet på plads. Vi vil i den forbindelse fremhæve, at AU’s værktøj Siteimprove har været en fantastisk hjælp undervejs! Og tak til alle for stor tålmodighed undervejs i arbejdet :-)

Siteimprove

Hvis du ikke allerede har adgang til Siteimprove for lige præcis de sider, som du sidder med i TYPO3, så gør følgende i præcis den angivne rækkefølge:

 1. Klik først på den blå knap ”Login til Siteimprove” på siden https://typo3.au.dk/velkommen/. Du skal ikke tage dig af, at der (måske) står, at du har adgang til hele au.dk.
 2. Skriv nu til Nat og Techs fællessupport på scitech.kommunikation@au.dk med link til den gren eller side, som du er webredaktør for. Så får du adgang til Siteimproves lister over døde links, stavefejl, webstatistik osv. (Ja, vores fælles supportmail hedder stadig  scitech.kommunikation@au.dk.)

Opgradering af TYPO3

I løbet af 2020 opgraderer AU IT TYPO3 fra version 6.2 til 10. Nat og Tech er denne gang ikke en del af pilotprojekterne. En lille håndfuld Nat og Tech redaktører har adgang til testsider i TYPO3 10 med henblik på at finde fejl. Det er et meget stort projekt blandt andet på grund af de specielle plugins, som er udviklet til vores TYPO3. Opgraderingen rammer først Nat og Tech i efteråret 2020. Allerede nu arbejder en gruppe under BSS med at opdatere de mest benyttede vejledninger til TYPO3 10. I vil høre meget mere i løbet af efteråret.

Nat og Tech TYPO3 support

Hvis du har brug for hjælp til TYPO3, så kontakter du som altid din lokale TYPO3 support, som du finder på siden Find din lokale TYPO3 support på Nat og Tech. (Hvis du sidder på en enhed, som ikke har en lokal TYPO3 support, så skriver du til scitech.kommunikation@au.dk.)

Om TYPO3 UPDATE

Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af Nat eller Techs hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt din lokale TYPO3 support og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere en Nat eller Tech hjemmeside, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​

Mvh. Marianne


Den 16. december 2019 (nyhedsmail nr. 18)

Kære alle TYPO3-redaktører,

Alle ST’s domæner er nu skiftet til https

AU IT’s projekt med skift til https er afsluttet. Du vil kunne støde på tredjepartsindhold (indlejret i iframes i et html-element) på din side, som ikke bliver vist i frontend. Du kan enten selv tjekke backend og tilføje et s til http i html-koden. Eller sende dit spørgsmål til scitech.kommunikation@au.dk.

Science and Technology deles i to

De steder på dine sider, hvor du omtaler Science and Technology, skal du overveje, om det efter 1. januar skal erstattes af Faculty of Natural Sciences og/eller Faculty of Technical Sciences. I nogle tilfælde vil det ikke være relevant at foretage en ændring. Det gælder fx Graduate School of Science and Technology, som ikke skifter navn foreløbig.

De nye navne per 1. januar 2020 er:

 • Faculty of Natural Sciences (dansk og engelsk)
 • Faculty of Technical Sciences (dansk og engelsk)
 • Administrationscenter Nat-Tech (dansk) og Administration centre Nat-Tech (engelsk)

Yderligere information:

 • Fordelingen af institutter og centre fremgår af siden Proces for fremtidig organisering af ST.
 • Den 6. januar vil forsiden af scitech.au.dk henvise til de to nye fakulteters hjemmesider, som ST Kommunikation arbejder på netop nu.  
 • Science and Technologys medarbejderportal scitech.medarbejdere.au.dk er indtil videre uændret og vil servicere begge de nye fakulteter.

Hvis du har adgang til vores værktøj Siteimprove, kan du få leveret en oversigt over alle de sider, hvor der optræder ”Science and Technology”. Du kan bede om adgang til Siteimprove ved at skrive til scitech.kommunikation@au.dk  – eller du kan gå dine sider igennem manuelt. Vi har opsat en politik i Siteimprove, som automatisk lister, hvor på dine sider ”Science and Technology” optræder. Vælg Mine politikker og klik på ST – Find ”Science and Technology” og gennemgå de sider, som Siteimprove finder til dig:

Stadig problemer med videoplugin

Autoplay spøger desværre fortsat i vores plugin til Youtube-videoer. AU IT arbejder på en løsning. Hvis I finder eksempler på videoer, der autoplayer, kan I løse det ved at åbne siden, der indeholder videopluginnet og gemme den igen. Det vil være nok til at slå autoplay fra. Hvis en video ikke vises i frontend, men er erstattet af en sort kasse, skyldes det en fejl i varnish-cachen. Hvis I trykker CTRL+F5 på sider med dette problem, tvinger I varnishcachen til at blive tømt og videoen vil være synlig for alle besøgende på siden.

Om TYPO3 UPDATE

Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​

God jul og godt nytår!
Vh. Marianne


Den 22. august 2019 (nyhedsmail nr. 17)

Hvordan står det til med stavefejl og døde links på din webside?

Vil du have tastefejl og 404-sider serveret på et sølvfad? Selvfølgelig! 1. Først klikker du på den blå knap ”Login til Siteimprove” på siden http://typo3.au.dk/velkommen/. 2. Bagefter skriver du til scitech.kommunikation@au.dk med oplysning om, hvilken side eller gren du ønsker en statusrapport for. Eller om du ønsker adgang til Siteimprove. Hvis vi hver i sær tager ansvar for vores bid, så får vi hurtigt ryddet op.

Link til Siteimprove login

Brugervenlighed, webtilgængelighed, søgemaskineoptimeringEn webside bliver ikke optimeret af at fjerne stavefejl og døde links, men det er et skridt i den rigtige retning. Hvis du og dine kolleger er interesserede i virkelig at gøre en forskel for brugerne, digital tilgængelighed, Google mv., så skriv eller ring til mig. Så aftaler vi en (hel eller halv) skræddersyet arbejdsdag, hvor vi koncentrerer os om udvalgte sider på jeres hjemmeside. Vi kan mødes i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus (maks. seks personer) eller hos jer.

Siden sidst

 • Brugeroplevelser, AU IT, er fortsat i gang med at rulle https ud på al web. Ting tager tid, men det går stødt fremad. En konsekvens er, at Siteimprove brokker sig over ”Too many redirects” blandt døde links. Det er et midlertidigt problem, som langsomt vil forsvinde.
 • Redaktører, som benytter browseren Safari er stødt ind i problemer i TYPO3. Problemet bliver løst, men benyt i mellemtiden fx Chrome eller Firefox.
 • I ST Kommunikation bruger vi en del krudt på at forberede to nye domæner til hhv. Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences. De skal stå klar 1. januar 2020. 

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​


Den 25. juni 2019 (nyhedsmail nr. 16)

Kære alle webredaktører på Science and Technology,

Skift til https

Brugeroplevelser, AU IT, har sat gang i projektet vedr. skift fra http til https for alle AU’s domæner. Det går rigtig godt, men involverer 15 store og små trin for hvert domæne, så vi må have lidt tålmodighed. En konsekvens af skiftet er, at Siteimprove brokker sig over ”Too many redirects” blandt døde links. Det er et midlertidigt problem, som langsomt vil forsvinde.

Søgemaskineoptimering i overskrifter og brødtekst

Er du interesseret i, at så mange som muligt fra din hjemmesides målgruppe finder dine sider, så læs her: Brugeroplevelser, AU IT, har opdateret vejledningen om søgemaskineoptimering – eller SEO (Search Engine Optimisation) i daglig tale. Som webredaktør bør du vide, at Google kigger på både sidens titel (Page Title) og Sideoverskrift (Page heading), hvis du benytter den. Sidst nævnte (Sideoverskrift) er en H1’er, som du kun må have én af på din side. Hvis ikke du benytter Sideoverskrift (Page heading), må du have én Overskrift 1 (H1) i dit indhold (sidens brødtekst). Resten af sidens indhold skal struktureres med H2, H3, H4 osv. Det er vigtigt, at du har flere H2’ere. Det viser Google, at du har noget indhold, som er vigtigt og struktureret. Læs meget mere her: SEO - 5 steps til søgemaskineoptimering.

Workshops i TYPO3 og Siteimprove

Vi fortsætter med workshops for alle redaktører efter sommeren. Derudover tilbyder vi rådgivning omkring webprojekter og omlægning af sider, opkvalificering af grupper af kolleger mv. Har du og din afdeling brug at komme i gang med det ene eller det andet, så tag endelig kontakt til undertegnede.

Sommerferie

Websupporten i Administrationscenter ST holder ferie 1.-15. juli og 22.-24. juli (alle dage inklusiv). Hvis du har akut brug for hjælp de dage, og det absolut ikke kan vente, så kan du skrive til typo3@au.dk og oplyse, at din egen support på ST holder ferie. Husk også at tjekke https://serviceinfo.au.dk/.

Om TYPO3 UPDATE

Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​

God sommer!

Vh. Marianne


Den 2. april 2019 (nyhedsmail nr. 15)

Døde links er en showstopper, og stavefejl er irriterende. Begge dele sår tvivl om afsenderens troværdighed. AU’s værktøj Siteimprove serverer alle fejl og problemer på et sølvfad, så der er ingen undskyldning for ikke at rydde op.

Alle kan få adgang til Siteimprove

Vores værktøj Siteimprove finder døde links, stavefejl, dårlig søgemaskineoptimering, fejl i webtilgængelighed og leverer webstatistik. Hvis det er noget for dig, så skriv til scitech.kommunikation@au.dk og oplys hvilke sider, du har ansvaret for. MEN, du skal lige klikke på den mørkeblå knap ”Login til Siteimprove” til højre på siden typo3.au.dk, FØR vi kan skræddersy din adgang.

Siteimprove workshops

Kom godt i gang med Siteimprove ved at tilmelde dig workshoppen Vedligehold din hjemmeside. Det er en lavpraktisk hands-on workshop med ro til arbejdet efter en fælles introduktion til værktøjet med fokus på Siteimproves Quality Assurance modul (QA). Tilmelding er først-til-mølle. Der er plads til seks deltagere per gang. Send en mail til msodemann@au.dk med den ønskede dato:

 • Tirsdag 30. april 2019 kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus
 • Onsdag 8. maj 2019 kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus
 • Torsdag 23. maj 2019 kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus

Siteimprove AccessibilityChecker (Chrome extension)

Hvis du er interesseret i at tjekke, hvor tilgængelig din hjemmeside er for brugerne, så kan du installere Siteimproves Accessibility Checker i browseren Chrome. Du skal kun have fokus på dit eget indhold. Problemer i fx designet sorterer under AU IT. Se her, hvordan du gør:

Vh. Marianne


Den 5. februar 2019 (nyhedsmail nr. 14)

Kære alle TYPO3 redaktører på ST!

Kig forbi din lokale TYPO3 supporter

Sidder du som redaktør og overvejer, hvordan du skal forholde dig til webtilgængelighed, billedkreditering og GDPR, så tag en snak med din lokale TYPO3 supporter, som du finder i listen på siden Find din lokale TYPO3 support på ST.

Undgå at kopiere hele TYPO3 sider

En gang imellem har vi behov for at genbruge en god webside. Det burde ikke give problemer at kopiere en hel side i TYPO3, men faktum er, at det kan give store problemer. Ikke på grund af os redaktører, men på grund af TYPO3 6.2. Vi skal i stedet oprette en ny side og kopiere det ønskede indhold over på den nye side. Du kan vælge først at lægge al indhold, som du vil genbruge, i en neutral container. Så kan du nemlig nøjes med at kopiere den neutrale container over på din nye side i stedet for ét element ad gangen.

Adgang til Siteimprove

Vores værktøj Siteimprove finder døde links, stavefejl, dårlig søgemaskineoptimering, fejl i webtilgængelighed og leverer webstatistik. Hvis det er noget for dig, så skriv til scitech.kommunikation@au.dk og oplys hvilke sider, du har ansvaret for. MEN, du skal lige klikke på den mørkeblå knap ”Login til Siteimprove” til højre på siden typo3.au.dk allerede nu, FØR vi kan skræddersy din adgang J

Workshops

Vi lægger ud med workshops, som har fokus på værktøjet Siteimprove. Så tilmeld dig og sæt tid af til fordybelse uden for kontorets rammer. Først-til-mølle gælder, og send ønsket workshop og dato til msodemann@au.dk:

 • Vedligehold din hjemmeside, hvor vi retter døde links og stavefejl: Enten onsdag 27. februar eller torsdag 7. marts kl. 12:30-15:30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus.
 • Optimer din hjemmeside, hvor vi arbejder med søgemaskineoptimering, webtilgængelighed og Analytics: Enten onsdag 13. marts eller torsdag 21. marts kl. 12:30-15:30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus.

Siden sidst

 • AU IT er på udkig efter en ny leverandør af TYPO3. Af den grund er opgraderingen til TYPO3 8/9 udskudt indtil videre, men AU IT håber at have en ny leverandør på plads inden sommerferien.
 • Det nye PURE plugin med blandt andet en forbedret projektvisning blev sat i drift mandag 14. januar. Vejledningen er blevet opdateret: PURE plugins.
 • I uge 4-5 blev PeopleXS skiftet ud med Emply. Emply er det nye plugin, som lister stillingsopslag. Sørg for en god metabeskrivelse på jeres side med stillingsopslag.

Vidste du at..?

Vidste du, at ingen glemmer en nyheds manchet, men mange glemmer en sides metabeskrivelse? Så smøg ærmerne op og læg en metabeskrivelse på dine vigtigste sider.

Om TYPO3 UPDATE

Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​

Vh. Marianne


Den 7. november 2018 (nyhedsmail nr. 13)

Kære alle webredaktører på ST.

Et spørgsmål
Huskede du at spørge om lov, indsætte alternativ tekst og kreditere, da du sidst lagde et billede eller anden data ind i TYPO3? Hvis ikke, så kan du gøre det nu. Læs meget mere her:

Hvis du synes, alt dette er en stor mundfuld, så husk, at det daglige ansvar for hjemmesider med tilknytning til AU ligger hos lederen af din enhed (indholdsejeren). Han eller hun skal blandt andet sikre, at der er ressourcer til opdatering og vedligehold. Læs mere om Opgaver for en indholdsejer.

Et godt tilbud
Bliv endnu bedre til at udnytte Siteimprove! Vi tilbyder en opsamlingsworkshop, hvor vi kort vil repetere Quality Assurance og Analytics modulerne og kickstarte tilgængelighedsmodulet (Accessibility). Tag din pc med og forbered dig på at arbejde med Siteimprove og høre svar, du kender, og lære noget nyt! Du kan være med, uanset om du er ny i Siteimprove eller ej. Du melder dig til ved at sende en e-mail til msodemann@au.dk med den ønskede dato og link til den hjemmeside, du arbejder på. Først-til-mølle gælder, maks. seks deltagere per gang. Du kan vælge mellem tre datoer:

 • Torsdag 15. november kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus
 • Tirsdag 20. november kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus
 • Onsdag 28. november kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus

Vidste du at..
Vidste du, at AU IT har udviklet en service, der giver medarbejdere mulighed for at uploade deres CV til en AU server og linke til filen fra deres personlige hjemmeside? Læs mere på siden Upload CV som pdf.

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​

 Vh. Marianne


Den 3. september 2018 (nyhedsmail nr. 12)

​Kære alle ST TYPO3 red​aktører.

Vores ansvar som webredaktører
Som webredaktører er vi ikke kun ansvarlige for at holde indhold opdateret og aktuelt. Vi skal også sørge for, at indholdet overholder relevant lovgivning. Det drejer sig blandt andet om databeskyttelse (GDPR), hjemmesider for alle (webtilgængelighed) og kreditering (ophavsret). Kig derfor på: 

 1. ​​​Workshop om databeskyttelse: Tirsdag den 23. oktober afholder AU IT en to timers workshop for webredaktører på AU om arbejdet med GDPR på vores hjemmesider: 
  • 11.00-11.30: Oplæg om GDPR og hvordan vi bør forholde os som webredaktører
  • 11.30-12.00: Mulighed for at stille spørgsmål til GDPR og TYPO3
  • 12.00-13.00: Workshop - mulighed for at få hjælp til at løse nogle af de GDPR udfordringer, man er blevet opmærksomme på i workshoppens første del
  • Workshoppen bliver afholdt i Richard Mortensen stuen, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C
  • Hvis du ønsker at deltage i workshoppen, skal du sende en mail til typo3@au.dk (ikke scitech.kommunikation @ au.dk)
    
 2. Oplæg om webtilgængelighed: Nye regler for indhold på web er på vej. Vi opfordrer derfor alle institutter, centre og afdelinger i administrationscentret til at sende en eller to redaktører til oplægget om webtilgængelighed og derefter sprede budskabet lokalt. Oplægget vil handle om billeders alternative tekst og meget mere. Aftal med dine kolleger, hvem I sender afsted, og tilmeld vedkommende ved at sende en mail til msodemann@au.dk med den ønskede dato (først-til-mølle):
  • ​​Enten onsdag den 3. oktober kl. 14.00-15.00 i 1521-220, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C (eller virtuelt møderum 1010)
  • Eller torsdag den 11. oktober kl. 10.00-11.00 i 1521-220, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C​ (eller virtuelt møderum 1010)
  • Se vejledningen til Virtuelle møderum
    
 3. Bliv skarp på ophavsret: Vidste du, at et skærmprint fra en anden hjemmeside også skal krediteres? Kort fortalt må vi ikke indlejre andre mediers artikler, publikationer og billeder eller gengive grafer eller data uden forudgående aftale og tilladelse, samt angivelse af denne. Læs meget mere i vejledningen Ophavsret (oversættelse til engelsk er på vej).

Siteimprove halter..
Mange af jer har adgang til værktøjet Siteimprove, eller I modtager rapporter derfra. På ST er vi rigtig gode til at rette stavefejl. Men der er uheldigvis rigtig mange døde links (fejl 404) på vores sider. Ét institut har 63 sider med et eller flere døde links. Et andet institut har 262 sider med et eller flere døde links. Det er ikke kun på grund af fejl i PURE. Døde links opstår også, hvis en side ændrer titel eller webadresse (url) - enten blandt dine sider eller andres. Så dyk ned i Siteimprove og opdater links i TYPO3, så gør du dine brugere glade!

Overgangen til https giver problemer
AU IT er i gang med at skifte alle domæner i TYPO3 til https. Særligt i overgangsperioden kan det give udfordringer, da vi vil have nogle domæner med https og andre uden. Det kan særligt volde problemer:

 • Hvis man vil vise Youtube videoer, Google kort eller andet indhold fra en ekstern kilde (indlejring vha. iframe)
 • Hvis man vil linke eller lave referencer mellem to domæner, hvor det ene bruger https og det andet ikke gør.
 • Med webstatistik i f.eks. Google Analytics i overgangsperioden, indtil https er fuldt indfaset.

AU IT forventer, at https er fuldt indfaset i løbet af efteråret 2018. Hvis du har spørgsmål til https eller støder på problemer, må du meget gerne skrive til ST TYPO3 supporten på scitech.kommunikation@au.dk.

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.​

Mvh. Marianne


Den 22. juni 2018 (nyhedsmail nr. 11)

Kære alle ST TYPO3 redaktører!

Sommerferie
Hvis du får brug for hjælp, kontakter du som sædvanlig først din lokale TYPO3 support, så hold øje med, hvornår din lokale TYPO3 support holder sommerferie. Afdelingerne i Administrationscenteret på ST har som udgangspunkt sommerlukket i uge 28-29-30. Fordi jeg holder ferie lidt senere i år, kan I skrive til scitech.kommunikation@au.dk, hvis ikke I kan få fat i jeres lokale TYPO3 support, hele sommeren undtagen i uge 30 (23.-27. juli).

ST TYPO3 supporten passes i uge 31 og 32 af vores nye studentermedhjælper Cathrine Bergstrøm Petersen, men tag hensyn til, at Cathrine er ”Ny i job” :-) Velkommen til Cathrine! Og tak for hjælpen de seneste tre år til Kasper!

Serviceinfo.au.dk
Har du noteret, at AU IT har idriftsat serviceinfo.au.dk, hvor du kan tilmelde dig driftsmeddelelser om de it-systemer og bygninger, som er relevante for din hverdag? Hvis du en dag ikke kan logge på TYPO3, eller hjemmesiden er nede, så tjek serviceinfo.au.dk.

En god ide: Ryd op i brugermodulet
Når jeg trykker Send på denne mail, vil jeg få en række svar i stil med: Jeg er ikke længere redaktør, vil du slette mig fra din mailliste? Det gør jeg så, men så længe vedkommende stadig optræder i brugermodulet, vil han kommer på den næste mailliste, jeg trækker ud af TYPO3. Derfor, når en kollega rejser eller får nye opgaver, så husk at bede din brugeradministrator slette vedkommende fra TYPO3’s brugermodul, så de slipper for spam fra mig. Men, hvis din tidligere TYPO3 kollega står som ansvarlig på en side, så skal brugeradministrator bytte vedkommende ud med en anden, før han slettes. Se vejledningen: Slet brugere. Tak for hjælpen :-)

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.

Vh. Marianne
Ferie i uge 30-31-32 (23. juli – 10. august 2018)


Den 6. juni 2018 (nyhedsmail nr. 10)

Kære alle ST webredaktører,

Du får her et link til en ny og vigtig vejledning i databeskyttelse, som vi må bede dig læse. Desuden har vi nogle særlige forhold vedrørende formularer på ST, som er beskrevet nedenfor. Så kig videre, når du har læst indholdet på følgende link:


For dig som benytter formularer på hjemmesiden
Hvis du indsamler personoplysninger vha. en formular på hjemmesiden, skal du huske at slette de personoplysninger, der bliver liggende i TYPO3, når du ikke længere har et formål med opbevaringen/efter senest 30 dage. Hvis du indsamler følsomme personoplysninger vha. en formular på hjemmesiden, må du ikke gemme disse oplysninger i TYPO3. Du kan i opsætningen af en formular vælge, at informationen ikke bliver gemt i TYPO3, men udelukkende bliver sendt via mail. Du er dog nødt til at få hjælp fra websupporten til at sætte det op. Samtidig skal websupporten sætte hjemmesiden op, så de oplysninger, der bliver udvekslet, er krypterede (https). Derfor:

 • Hvis du indsamler følsomme personoplysninger vha. en formular på hjemmesiden, så skriv til scitech.kommunikation@au.dk med link (url) til den side, hvor din formular ligger. Så sørger vi for at de oplysninger, der bliver udvekslet, ikke gemmes i TYPO3, og at de er krypterede (https).
 • Hvis du indsamler personoplysninger vha. en formular på hjemmesiden, så skal du selv sørge for at slette oplysningerne fra TYPO3. Nederst i Powermail-vejledningen står beskrevet, hvordan du skal hhv.:
  • Slette formulardata fra TYPO3
  • Opbevare formulardata i TYPO3

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.

Vh. Marianne
---
Marianne Sodemann, webkoordinator
Administrationscenter ST
Aarhus Universitet
M 51447099
msodemann@au.dk
W au.dk/msodemann@au.dk


Den 4. maj 2018 (nyhedsmail nr. 9)

Kære alle TYPO3 redaktører på ST!

TYPO3 workshops
Nu er det blevet tid til workshops. Først-til-mølle princippet gælder. Send en mail med dit ønske til msodemann@au.dk. Husk, at du og dine kolleger kan få en workshop skræddersyet til jeres behov og websider, og præcis når det passer jer. Se dagsorden, forudsætninger mv. i links:

 • Siteimprove Quality Assurance, onsdag 23. maj 2018 kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus. Vi finder stavefejl og døde links vha. Siteimproves værktøj Quality Assurance og opdaterer via direkte links inde i TYPO3.
 • Siteimprove Analytics, onsdag 30. maj 2018 kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus. Vi finder de mest og mindst brugte sider og diskuterer, hvad vi kan bruge den statistik til.
 • Søgesideoptimering og metadata, onsdag 6. juni 2018 kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus. Vi søgesideoptimerer vores vigtigste/mest besøgte sider og sørger for gode metabeskrivelser. 

Tilgængelighed og ophavsret
Husker du at udfylde den alternative tekst, når du lægger et billede på en side eller i en nyhed? Det er nemt at glemme i en travl hverdag, men når EU’s tilgængelighedsforordning træder i kraft 23. september 2018, går det ikke længere. Den alternative tekst ses ikke i frontend, men bruges af højtlæsningsprogrammer for svagtseende og af søgemaskiner til at indeksere billeder. Indhold, som er produceret før 23. september 2018, skal ikke leve op til tilgængelighedskravene. Vi vender tilbage til det til september. Når du nu alligevel er inde og udfylde billedets metadata, så husk at kreditere fotografen. Det skal vi nemlig på alle vores billeder, så vi undgår ophavsretskrænkelse og bøder. Læs mere i den nye vejledning: Ophavsret.

Deling af inspiration
Mange af jer sidder og laver flotte nye hjemmesider, rydder op i de gamle eller finder løsninger på problemer, som andre kunne have glæde af kende. Hvis du har lyst til at dele, det du har lavet som inspiration til andre TYPO3-kolleger, er du velkommen til at sende mig en mail med link og eventuelt før-og-efter screendumps, så vil jeg lægge det på en side og linke dertil i næste nyhedsbrev.

Aftale om udvikling
Nogle af jer ved, at en faglig enhed kan betale AU IT for udvikling af særlige opgaver til rimelige penge. Den faglige enhed og AU IT kan indgå aftalen (kontrakten) uden om ST Kommunikation. Jeg har dog brug for at være orienteret om udvikling af webløsninger og beder jer sende mig en kopi af aftalen (fx Cc på mail), hvis I benytter jer af dette tilbud. Det samme har AU IT lovet at gøre. Tak for det.

Siden sidst

 • Der er kommet en ny vejledning om Ophavsret. Ikke spændende læsning, men overvejelser vi er nødt til at gøre os, hver gang vi lægger indhold på.
 • AU får snart HTTPS på alle websider. HTTPS fortæller brugerne, at de roligt kan sende data på vores sites. Det bliver en del af opgraderingsprojektet, når vi går fra TYPO3 6.2 til TYPO3 8.
 • Overgangen fra TYPO3 6.2 til 8 bliver i efteråret 2018. Backenden vil minde om den nuværende, men der kommer en ny editor. I hører meget mere til den tid.

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.

Vh. Marianne
---
Marianne Sodemann, webkoordinator
Administrationscenter ST
Aarhus Universitet
M 51447099
E msodemann@au.dk
W au.dk/msodemann@au.dk


Den 8. marts 2018 (nyhedsmail nr. 8)

Kære alle ST TYPO3 redaktører,

Som tidligere annonceret arbejder AU IT på flere nye elementer, hvor to nu er klar til brug. Desuden er der ryddet op i udvalget af ikoner i knapelementet. Se links til vejledningerne nedenfor.

Image slider
Image slider gør det muligt at oprette et billedelement, hvor brugeren enten selv kan skifte mellem billederne, eller skiftet sker automatisk, altså en slags karrusel.

Video plugin
Med video pluginnet kan du nemt vise videoer fra Youtube og Vimeo på hjemmesiden på en måde, så de passer ind i webdesignet. Du kan vælge at tilføje tekst under videoen og du kan vælge om du vil have vist antal likes, kommentarer og delinger.

Ikoner til knapper
Du kan se en opdateret oversigt over, hvilke ikoner du har adgang til at bruge via knapelementet, i vejledningen for knapper. Har du tidligere lavet en knap med et ikon, som nu ikke længere er en del af udvalget, vil ikonet dog stadig være synligt.

Helpdesk – åbent hus
ST Kommunikation tilbyder åben helpdesk på Ny Munkegade i lokale 1521-126, Aarhus, én gang om måneden kl. 9-16. Der kan du få arbejdsro en hel dag eller bare fem minutters support og vejledning. Roskilde, Foulum, Årslev og Silkeborg tager fat i os, når behovet er der.

 • Datoerne frem til sommerferien er: onsdag 4. april, onsdag 2. maj, tirsdag 29. maj og onsdag 27. juni.
 • Som nævnt tidligere besøger jeg Roskilde tirsdag den 20. marts.
 • Vi annoncerer TYPO3 workshops igen efter påske.

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.

Vh. Marianne (påskeferie 27-28/3 + 3/4)
---

Marianne Sodemann, webkoordinator
Administrationscenter ST
Aarhus Universitet
M 51447099
msodemann@au.dk
W au.dk/msodemann@au.dk


Den 18. januar 2018 (nyhedsmail nr. 7)

Kære ST TYPO3 redaktør,

Helpdesk – åbent hus
Vi tilbyder igen webarbejdsdage, hvor du kan få arbejdsro en hel dag eller bare fem minutters support og vejledning. Roskilde, Foulum, Årslev og Silkeborg tager fat i os, når behovet er der.

 • Datoerne i 2018 er: onsdag 31. januar, torsdag 1. marts, onsdag 4. april, onsdag 2. maj, tirsdag 29. maj og onsdag 27. juni.
 • Jeg er i Roskilde tirsdag den 20. marts. Information følger senere til jer dér.
 • Derudover kan I altid ringe eller skrive og aftale en dato.

Workshops
Så er det blevet tid til workshops inkl. en ny. Som altid skal I sende en mail til msodemann@au.dk med dato og link til den hjemmeside, I har ansvaret for. Først-til-mølle princippet gælder. Bemærk, vi oplever en del sidste-øjebliks afbud til workshops med begrundelse i travlhed med andre opgaver. Det er ærgerligt, både for de andre deltagere og for os som arrangør. Så inden du tilmelder dig, bør du overveje, om du kan prioritere tiden, når dagen kommer, eller evt. om du har mulighed for at sende en kollega, hvis du skulle blive forhindret.

 • Nørdfrit område, tirsdag den 6. februar kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus: En workshop for dig, som trænger til nogle timers TYPO3 brush-up. Det kræver ingen forudsætninger udover, at du er ansat og oprettet som redaktør.
 • Redsign din hjemmeside - inspirationsoplæg, tirsdag den 20. februar kl. 13.00-14.00 i 1521-116, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus: Et oplæg for dig, som har du brug for inspiration til, hvordan du kan give din hjemmeside en makeover. Du behøver ikke deltage i workshoppen ugen efter.
 • Redsign din hjemmeside - workshop, onsdag den 28. februar kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus: En hands-on workshop for dig, som skal give din hjemmeside en makeover. Du behøver ikke have deltaget i inspirationsoplægget først.
 • Siteimprove, onsdag den 7. marts kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus: En hands-on workshop, hvor vi finder stavefejl og døde links vha. Siteimproves værktøj Quality Assurance.
 • Siteimprove Analytics, tirsdag den 13. marts kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus: En hands-on workshop, hvor vi bl.a. vil finde de mest og mindst brugte sider og diskutere, hvad vi kan bruge den statistik til.

Vidste du at..
Vidste du, at Aarhus Universitet er på vej væk fra Google Analytics og fremadrettet i udgangspunktet vil bruge Siteimprove Analytics? Læs mere om Siteimprove. Hvis du er ansvarlig for en gren af sider under et institutdomæne, så har din lokale TYPO3 supporter allerede adgang til siderne i Siteimprove. Hvis du er ansvarlig for et domæne og ikke har adgang til domænet i Siteimprove, men ønsker at få det, så skriv til scitech.kommunikation@au.dk.

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.

Vh. Marianne
---
Marianne Sodemann, webkoordinator
Administrationscenter ST
Aarhus Universitet
M 51447099
msodemann@au.dk
W au.dk/msodemann@au.dk


Den 11. december 2017 (nyhedsmail nr. 6)

Kære alle ST TYPO3 redaktører,

Ophavsret
ST har igen en sag om krænkelse af ophavsret. Det samme har BSS. Vi minder derfor om, at vi ikke må indlejre andre mediers artikler, publikationer og billeder eller gengive grafer eller data uden forudgående aftale og tilladelse, samt angivelse af denne. Det gælder også billeder, vi har købt, fx fra Colourbox. Hvis søgemaskiner én gang har indekseret fx en pdf eller et billede, så forsvinder det først fra søgeresultaterne, når dokumentet er slettet fra Filelist. Det er altså ikke tilstrækkeligt at slette linket fra hjemmesiden til dokumentet. Vores mange kommunikationskanaler og versioneringsbehov på tværs af kanaler gør, at risikoen for at snuble i ophavsretten er stor, selv om alle er samvittighedsfulde. Derfor følgende tips og gode råd med links:

 • Det sikreste er at slette dokumenter i Filelist, som vist nedenfor, hvis de krænker rettighedshaver. Læs mere i vejledningen om filer i TYPO3. Alternativt kan du omdøbe filen eller flytte den til en anden mappe i Filelist.
 • Citatretten: Vi må citere et brudstykke af en offentlig tekst og lægge et link til den fulde ordlyd/artikel på rettighedshavers hjemmeside.
 • Krediter fotografen, også når du benytter AU Foto og billedarkiver, og læs i TYPO3 vejledningen om, hvordan du indsætter Beskrivelser og links i billeder.
 • Det kan være nødvendigt at fjerne billeder i nyheder og arrangementer, hvis der er tale om krænkelse af rettigheder i forbindelse med brug af Scanpix eller Colourbox billeder. Men husk, selv om vi fjerner et billede fra en nyhed eller et arrangement, så kan det stadig ligge på fx Newsroom eller andre AU hjemmesider, hvor nyheden er distribueret.
 • Hvis du har en konference- eller workshophjemmeside, så vær forsigtig med at uploade deltagernes foredrag eller posters. De kan indeholde grafer eller data, som ikke må ligge på hjemmesiden.
 • Ved AU Library kan du finde Information om ophavsret, når du forsker.

 Eksempel på andres indhold, som vi IKKE må udstille på vores web

Redesign din hjemmeside
Forudsætninger, dagsorden og indhold er beskrevet på workshop hjemmesiden Redesign din hjemmeside. Der er fire ledige pladser, så kom frisk og send en mail til msodemann@au.dk.

 • Onsdag den 13. december kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus: Vi arbejder i TYPO3’s 2016-skabeloner og benytter flere af designets nye elementer.

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.

Vh. Marianne
---
Marianne Sodemann, webkoordinator
Administrationscenter ST
Aarhus Universitet
M 51447099
msodemann@au.dk
W au.dk/msodemann@au.dk


Den 23. november 2017 (nyhedsmail nr. 5)

Kære alle TYPO3 redaktører på ST,

Workshops
For at øge det generelle kendskab til AU’s webdesign og jeres erfaringer med arbejdet i 2016-skabelonerne på eksterne sider gentager vi workshoppen Redesign din hjemmeside. Workshoppen består af to uafhængige dele: Du kan enten vælge at komme til oplægget og blive inspireret til at gå i gang med arbejdet, eller deltage i hands-on workshoppen, hvor vi arbejder i TYPO3. Eller du kan vælge begge dele! Inspirationsoplægget er ikke en forudsætning for at deltage i en workshop. Send en mail til msodemann@au.dk med én eller to datoer for de aktiviteter, du ønsker at deltage i. Først-til-mølle princippet gælder. Forudsætninger, dagsorden og indhold er beskrevet på workshop hjemmesiden Redesign din hjemmeside. Aktiviteterne foregår på følgende datoer i 2017:

 • Mandag den 27. november kl. 14.00-15.00 i 1521-116, Ny Munkegade 120, Aarhus: Oplæg med inspiration til redesign af din hjemmeside (plads til 18)
 • Torsdag den 7. december kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus: Vi arbejder i TYPO3’s 2016-skabeloner og benytter flere af designets nye elementer (plads til seks)
 • Onsdag den 13. december kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus: Vi arbejder i TYPO3’s 2016-skabeloner og benytter flere af designets nye elementer (plads til seks)
 • Foulum, Roskilde, Silkeborg og Årslev tager fat i os, når der er behov.


Brug for ro til webarbejdet?

Hvis du arbejder i nærheden af Ny Munkegade i Aarhus, så tag din pc under armen og sæt dig i 1521-126 en hel dag eller bare nogle timer til fordybelse. Der er Helpdesk – åbent hus i 1521-126 kl. 9-16 onsdag 29. november og tirsdag 12 december. Eller sæt en seddel på døren og lås den, så du kan få arbejdsro – eller reserver et mødelokale og sæt dig sammen med en kollega og fokuser på hjemmesiden.

Siden sidst

 • Vi har lagt AU’s nye søgefunktion Cludo ud på alle ST’s domæner og slettet de gamle søgesider.
 • Vi er i gang med at lægge AU’s neutrale 2016-skabeloner på de domæner, som ikke ligger i AU-design.
 • AU IT udvikler på nye indholdselementer bl.a. et med faneblade (tabbed content), et nyt åben/luk element (akkordeon panel), en karrusel (Imageslider) og en nem YouTube indlejring (embed).


Vidste du, at..
Vidste du, at det daglige ansvar for hjemmesider med tilknytning til AU ligger hos lederen af din enhed eller afdeling (indholdsejeren)? Han eller hun skal blandt andet sikre, at der er ressourcer til opdatering og vedligehold. Læs mere om Opgaver for en indholdsejer.

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.

Vh. Marianne
---
Marianne Sodemann, webkoordinator
Administrationscenter ST
Aarhus Universitet
M 51447099
E msodemann@au.dk
W au.dk/msodemann@au.dk


Den 13. oktober 2017 (nyhedsmail nr. 4)

Kære alle ST webredaktører,

Ny søgefunktion på alle domæner
AU IT udskiftede i går søgning på vores hjemmesider fra en Google Search Appliance løsning til Cludo. Google Search Appliance løsningen udløb, og valget af en ny løsning faldt på en udspringer af Siteimprove (som flere af jer kender), nemlig Cludo. Fremover vil siden med søgeresultater derfor se anderledes ud. På ST har vi lidt over 100 domæner, som ST KOM skal sætte den nye søgning op på. Vi er godt på vej, men ikke i mål endnu, så for nogle af jer vil søgning desværre ikke virke. Vi skal nok komme i mål inden for få arbejdsdage. Vi har valgt at prioritere hjemmesider i følgende rækkefølge: ST’s strategiske centre, nationale centre, institutter, medarbejderportaler og derefter alle andre domæner. 

Status på PURE plugins
På de sider, hvor vi anvender TYPO3’s PURE plugins, får vi en fejl som vist nedenfor. AU IT forventer, at PURE generelt vil fungere bedre, når databasen er flyttet til ny hardware den 17. oktober jf. driftsstatus.au.dk. AU IT er samtidig ved at undersøge, hvorfor vores PURE plugins i TYPO3 fejler længe efter, at PURE er ’genstartet’. 

 Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.

Vh. Marianne (ferie 16.-20. oktober 2017)
---
Marianne Sodemann, webkoordinator
Administrationscenter ST
Aarhus Universitet
M 51447099
msodemann@au.dk
W au.dk/msodemann@au.dk


Den 7. september 2017 (nyhedsmail nr. 3)

Kære alle TYPO3 redaktører på ST,

TYPO3 helpdesk
Til daglig får du hjælp hos din lokale TYPO3 support, se siden ST Websupport. I tillæg vil vi som et forsøg tilbyde åben helpdesk i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus, hver anden uge kl. 9-16 året ud. Der kan du få arbejdsro en hel dag eller bare fem minutters support og vejledning. Datoerne er: 14/9, 26/9, 11/10, 24/10, 16/11, 29/11 og 12/12. Roskilde, Foulum og Årslev tager fat i undertegnede, når behovet er der.

TYPO3 workshops
Vi lægger ud med at gentage forårets workshops, foruden en enkelt ny. Tilmelding er nødvendig og foregår ved først-til-mølle princippet ved at sende dit ønske om workshop til msodeman@au.dk. Se forudsætninger og dagsorden i links:

 1. Nørdfrit område: Torsdag 28/9 kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus
 2. Brugeradministration: Torsdag 5/10 kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus
 3. Siteimprove (webgovernance): Torsdag 12/10 kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus
 4. Redesign din webside: Onsdag 1/11 kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus

Siden sidst

 • AU IT har sammen med fakulteterne besluttet at udskyde implementeringen af det nye nyhedsmodul, mens en arbejdsgruppe finder den bedst mulige løsning. Sagen er, at fundamentet for det nye nyhedsmodul er løbet fra os. Det giver ikke mening at implementere et nyhedsmodul, som allerede kræver ny udvikling. I hører mere, når arbejdsgruppen er i gang. Fra ST Kommunikation deltager Christina Troelsen.
 • TYPO3’s editor sætter ikke længere indhold ind to gange ved Kopier/Sæt ind. Hurra!
 • Der er kommet en ny vejledning med Retningslinjer for medarbejdere.au.dk.

Vidste du..:
Vidste du, at du selv er herre over den beskrivelse, som dukker op i et søgeresultat? Beskrivelsen redigerer du i fanebladet Metadata i sidens egenskaber, se vejledningen Optimer teksten på Googles søgeresultatside – det hjælper brugerne. Hvis du omvendt ønsker, at din webside ikke skal findes af søgemaskiner, slår du indeksering fra, se vejledningen Skjul sider for søgemaskiner.Metabeskrivelse

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet fra TYPO3’s brugermodul. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.

Vh. Marianne
---
Marianne Sodemann, webkoordinator
Administrationscenter ST
Aarhus Universitet
M 51447099
msodemann@au.dk
W au.dk/msodemann@au.dk


Den 24. april 2017 (nyhedsmail nr. 2)

Kære TYPO3 redaktør på Science and Technology,

Første udgave af TYPO3 UPDATE blev sendt rundt til alle webredaktører den 6. april 2017. Her følger vi op med anden udgave med varsel om driftsforstyrrelse, inspiration, tilbud om workshops mv. 

TYPO3 driftsforstyrrelse
På grund af flytning af en filserver vil hjemmesiden (både front- og backend) og Wordpress blogs være utilgængelige i følgende to perioder. Du kan altid følge med i status på http://driftstatus.au.dk.

 • Onsdag den 3. maj kl. 17.15-17.45
 • Søndag den 7. maj kl. 8.15-8.45

Eksempler på gode hjemmesider
Som inspiration til opsætning af sider har vi samlet en håndfuld links til hjemmesider, som udviser en god praksis i forhold til tre ting: målgruppen; de mest besøgte sider; og hvordan hjemmesiden opfører sig på mobil, tablet og desktop i det responsive design. Nogle kalder det Best practice. Kig med her:

Workshops – et tilbud til dig
Til daglig foregår oplæring af nye TYPO3 redaktører decentralt på institutter og centre gennem sidemandsoplæring eller andre lokale aktiviteter. Desuden kan du deltage i ST Kommunikations workshops med fokus på kompetenceløft og support. Vi kommer også til Foulum, Roskilde, Årslev og Silkeborg, når behovet er der. Du skriver en mail til undertegnede, hvis du ønsker at deltage i én af følgende to workshops. Det er først-til-mølle princippet, som gælder. Der er plads til seks deltagere per gang. Hvis efterspørgslen er stor, kan du blive tilbudt en ny dato. Der kommer flere workshops med tiden.

 • Nørdfrit Område: Onsdag den 3. maj kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus. Workshoppen er for dig, som sjældent arbejder i TYPO3, men stadig har det som en del af dine opgaver. Du øver dig på de helt basale opgaver i TYPO3 samtidig med, at du får tid til at arbejde på dine egne opgaver.
 • Brugeradministration: Tirsdag den 9. maj kl. 12.30-15.30 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus. Workshoppen er for dig, som er brugeradministrator. Du sidder måske i ST’s webnetværk eller som brugeradministrator på et større center eller lignende. Vi vil arbejde med de to moduler ’Responsible’ og ’Ansvarlige og sideejere’.

Orientering

 • Vi venter fortsat på det nye responsive design til hjemmesider i neutralt design.
 • Det nye nyhedsmodul, som kører på fx medarbejdere.au.dk, lader vente på sig. AU IT arbejder på at løse problemer, som betyder, at vi sandsynligvis når om på den anden side af sommeren, før det når ST.
 • Webarbejdsdage for ST’s webnetværk: Torsdag den 20. april, onsdag den 10. maj og onsdag den 31. maj, alle dage kl. 9-16 i 1521-126, Ny Munkegade 120, Aarhus. Plot det selv i kalenderen.
 • Husk at webnetværket kan finde inspiration til webarbejdet på siden Om web på ST.
 • Har du brug for vejledning til at løse en bestemt opgave i TYPO3 eller anden support, så gå til siden http://typo3.au.dk.

Vidste du, at..
Vidste du, at AU har fået en ny hjemmeside om Universitetsparken? Tag et kig her: Museerne i Uniparken.

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.

Hilsen Marianne


Den 6. april 2017 (nyhedsmail nr. 1)

Kære TYPO3 redaktør på Science and Technology,

Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Denne nyhedsmail erstatter det fælles TYPO3 nyhedsbrev fra AU IT, som krævede tilmelding.

TYPO3 UPDATE
Fremover vil du i TYPO3 UPDATE blive orienteret om udvikling af nye elementer, planlagt vedligeholdelse, tilbud om workshops mv. Vi stiler mod at tilrettelægge indholdet, så der er noget for både den mindre rutinerede redaktør, den erfarne redaktør og webnetværket. Den daglige driftsstatus skal du dog selv orientere dig om, når du logger på via typo3.au.dk (se Smiley i højre side) og på siden driftstatus.au.dk. Den næste udgave af TYPO3 UPDATE kommer kort efter påske med konkrete tilbud om workshops, eksempler på gode hjemmesider mv.

Om web på ST
Hvert institut og center på ST har udpeget en eller to erfarne webredaktører til at varetage driften af hjemmesider og first-level support. Tilsammen udgør de ST’s netværk af superbrugere. Netværket får support hos ST Kommunikation, foruden tilbud om webarbejdsdage, sidemandsoplæring, rådgivning, oprettelse af nye hjemmesider og adgang til Siteimprove og Google Analytics. TYPO3 UPDATE vil fremover erstatte de mails, som jeg indtil nu har sendt til webnetværket. Billede af Find-indeks på typo3.au.dk

TYPO3 support på ST

 • Har du brug for vejledning til at løse en bestemt opgave i TYPO3, så prøv at indtaste et relevant ord i Find-indekset på forsiden af typo3.au.dk. Overvej også et synonym, for det er muligt, at vi ikke kalder tingene det samme. Der ligger en guldgrube af vejledninger foruden online uddannelsesforløb, link til driftsstatus osv. på typo3.au.dk.
 • Du kan også kontakte din lokale TYPO3 support, som du finder ved at klikke på den blå knap ST Websupport under Find-indekset.
 • Din lokale support kan hjælpe dig med adgang til TYPO3, oplæring, gode råd og generel TYPO3 support.

Billede af ST-Websupport på typo3.au.dk

Vidste du, at..
Vidste du, at ST har 300 webredaktører og 100 hjemmesider inkl. eksterne sider, medarbejderportaler og studieportaler?

Om TYPO3 UPDATE
Du modtager denne mail, fordi du har adgang til at redigere en af ST’s hjemmesider. Hvis du ikke længere skal have adgang til TYPO3, så kontakt ST Websupport og bed om at blive slettet. Hvis du fortsat skal have adgang til at redigere ST’s hjemmesider, vil du fremover modtage TYPO3 UPDATE. Maillisten opdateres af undertegnede én gang i kvartalet. Man kan også tilmelde sig ved at skrive til msodemann@au.dk. Du kan holde dig orienteret i tidligere udgaver af TYPO3 UPDATE.  

Vel mødt!
Hilsen Marianne

TYPO3 UPDATE

Som webredaktør på Natural Sciences eller Technical Sciences vil du automatisk modtage TYPO3 UPDATE, som er en e-mail med vigtig information for alle webredaktører. Du finder tidligere versioner af TYPO3 UPDATE her:

Nat-Tech's TYPO3 superbrugere

Hvert institut og center på Natural Sciences og Technical Sciences har udpeget en eller to erfarne webredaktører til at varetage driften af hjemmesider og support. Netværket af superbrugere kan hente inspiration, information og support på følgende side:

Fra venstre mod højre: Lea Laursen Pasgaard, Kristine Howe Kjer, Else Vihlborg Staalsen og Lise Refstrup Pedersen 6. juni 2018). Privat foto.
Fra venstre mod højre: Lea, Kristine, Else og Lise
(workshop 6. juni 2018)